Regulamin

Warunki Ogólnych Zakupów (CGA)

I.                Zakres stosowania

Niniejsze ogólne warunki zakupów (CGA) stosowane są do każdego rodzaju zakupów przedsiębiorstwa Zloty Krój, nazwanego poniżej kupującym. Wszystkie umowy zakupów zawarte z dostawcami są oparte na tych warunkach (CGA), z wyjątkiem umowy przeciwnej. Porozumienia wykraczające poza te warunki (CGA) będą zawierane pisemnie, tj. listownie lub faxem albo też mailowo.

II.             Oferty

Od dostawcy będzie wymagane złożenie oferty. Oferty, porady, pokazy, dokumentacja techniczna i dostawy próbek od dostawcy będą miały miejsce bez kosztów dla kupującego. Dostawca składa ostateczną ofertę pisemnie  (list, fax lub e-mail). Jest on zobowiązany przez swoją ofertę przez okres trzech miesięcy licząc od dnia jej otrzymania. 

III.           Zamówienia

Zamówienia kupującego, których kwota przekracza 1zł są ważne tylko wówczas, gdy zostały one sporządzone pisemnie (list, fax lub e-mail). Kupujący wymaga, by potwierdzenie zamówienia zostało wysłane bez opóźnienia.  Umowa jest zawierana, gdy tylko potwierdzenie zamówienia dociera do kupującego. Gdy potwierdzenie nie dociera do niego w rozsądnym terminie, kupujący uznaje, że zamówienie zostało odrzucone; jest on wówczas w prawie, by zawrzeć umowę z innym dostawcą.

IV.             Ceny

Z wyjątkiem przeciwnego ustalenia, wskazane ceny są uznawane za stałe. Jeżeli dostawca obniży swoją listę cen przed dostawą , nowe ceny w ten sposób zmniejszone zostaną również zastosowane do bieżących zamówień, a ustalona cena zostanie zmniejszona w tym samym stopniu. Gdy zamówienie nie miało zestawionych żadnych cen lub gdy figurowały jedynie ceny orientacyjne, to kupujący zastrzega sobie zatwierdzenie cen po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.  

Cena zawiera wszystkie świadczenia konieczne do wykonania danej umowy. Ustalona cena zawiera przede wszystkim koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia, nakładów, praw z tytułu licencji a także wszystkie podatki publiczne, w tym podatek od wartości dodanej.  Dla dostawców zagranicznych cena obejmuje wszystkie zobowiązania dostawy zgodnie z Incoterms 1953, w wersji 2000.

V.               Dostawa

Zyski i ryzyko przechodzą na kupującego po dostawie towaru do miejsca przeznaczenia. Wobec dostawców zagranicznych stosowana jest klauzula Incoterms 1953, wersja 2000.

Środki transportu i droga do przebycia są ustalane w chwili zawierania umowy.   Ubezpieczenie transportu zostaje zawarte przez kupującego tylko wówczas, gdy zostanie to specjalnie umówione. Dostawca odpowiada za uszkodzenia towaru podczas transportu, gdy wynikają one z niewystarczającego opakowania. 

VI.             Opóźnienia dostaw

Gdy należy spodziewać się opóźnień dostawy, dostawca powinien poinformować o tym kupującego w jak najkrótszym czasie. Gdy termin umówionej dostawy jest przekroczony, a nabywca nie jest o tym uprzedzony, jest on w prawie, by zrezygnować z dostawy.   Gdy strony umówiły się na natychmiastową dostawę, bez sprecyzowania terminu, a dostawa nie ma bezpośrednio miejsca, to dostawca jest oficjalnie powiadomiony poprzez przypomnienie kupującego ; wyznaczony więc zostaje mu termin późniejszego wykonania umowy. Gdy termin ten również nie jest zachowany, kupujący nie czekając już, zrezygnuje z dostawy, odstąpi od umowy lub będzie się domagał odszkodowania z tytułu niewywiązania się z umowy.  

Dostawy częściowe lub dostawy przyśpieszone mogą mieć miejsce tylko za wcześniejszą zgodą kupującego. Koszty dodatkowe wynikające z nieprzestrzegania danych instrukcji, niekompletnej lub opóźnionej wysyłki wymaganych dokumentów transportowych lub wadliwych dostaw obciążają dostawcę.   

VII.          Odpowiedzialność i gwarancja

Dostawca gwarantuje, że towar jest zagwarantowanej jakości, że nie ma żadnych wad, które mogłyby zmniejszyć jego wartość lub uczynić niezdolnym do przewidzianego użytkowania i że odpowiada on  zalecanym założeniom i specyfikacjom. Towar powinien odpowiadać wymaganiom prawa publicznego w miejscu jego przeznaczenia. Dostawca odpowiada za  dostarczycieli jak za swoje własne usługi.  

Gdy dostawca musi najpierw wyprodukować zamówioną rzecz, to kupujący jest w prawie, po uzyskaniu o tym informacji, by przystąpić do audytów jakości i terminu u dostawcy lub jego podwykonawców. Takie środki kontroli nie uwalniają dostawcy od obowiązku wykonania całości  świadczeń ustalonych w umowie, a szczególnie od dostawy zgodnie z ustalonymi warunkami  i dostarczenia gwarancji umownej. Gdy prace wykonywane są w przedsiębiorstwie kupującego, jego dyrektywy bezpieczeństwa muszą być również przestrzegane.

Dostawca odpowiada za to, żeby dostawa i użytkowanie towarów nie naruszały praw chronionych ani praw własności osób trzecich  (patenty, próbki, wzory itp). 
Termin gwarancji wynosi przynajmniej dwanaście miesięcy od daty przekazania do funkcjonowania, ale nie więcej niż 18 miesięcy po dostawie, również w przypadku eksploatowania przez ekipy.  Gdy przepisy prawa lub umów zwyczajowych w branży przewidują dłuższe terminy, to te ostatnie są stosowane.

Dostawca gwarantuje kupującemu dostawę części zamiennych przez przynajmniej pięć lat. 

VIII.        Wady

Dostawca skontroluje dostarczony towar w jak najkrótszym terminie, ale nie przekraczającym 14 dni.
Wady ukryte mogą być wyjawione nawet po przekazaniu towaru do użytkowania. W kwestii marginesu tolerancji  ilości lub jakości będą stosowane normy danego stowarzyszenia zawodowego.

W przypadku wady kupujący może wybrać następujące rozwiązania : usunięcie wady na koszt dostawcy, domaganie się obniżki ceny odpowiadającej utracie wartości,  wymiana towaru. Dostawa zastępcza może przede wszystkim polegać na wymianie wadliwych części. 

IX.             Płatność

Termin ustalonej płatności biegnie od daty otrzymania faktury, lecz najwcześniej od otrzymania dostawy. Z wyjątkiem przeciwnych ustaleń płatność ma miejsce w ciągu 30 dni od dnia akceptacji dostawy. W przypadku dostawy częściowej płatności będą dokonywane tylko wówczas, gdy części te zostaną pisemnie ustalone.

Wcześniejsza płatność może być ustalona pisemnie, gdy wymagają tego okoliczności i w takim stopniu, w jakim kwota zamówienia przekracza 1zł ; poza tym dostawca powinien zaoferować wszystkie wymagane gwarancje (gwarancja bankowa). Sposoby zapłaty są wówczas następujące: jedna trzecia po otrzymaniu podwójnego zamówienia i potwierdzeniu gwarancji bankowych ; jedna trzecia po otrzymaniu zamówionego towaru, jedna trzecia po akceptacji rzeczy (bez wad). Dostawca powinien wystawić osobną fakturę dla każdej częściowej płatności.

Wierzytelności nabyte przez dostawcę podczas zamówienia nie mogą być  scedowane ani wystawione w zastaw bez wcześniejszej zgody kupującego.

X.               Poufność i ochrona danych

W swoich relacjach strony biorą pod uwagę przepisy prawa w zakresie ochrony danych. Strony umowy, i odpowiednio ich pracownicy, w sposób poufny traktują wszystkie fakty dotyczące niniejszej umowy , które nie odnoszą się do wiedzy publicznej ani nie są ogólnie dostępne. Poufność powinna być zagwarantowana już przed zawarciem umowy i obowiązuje ona do końca relacji umownych.  

Jeżeli dostawca zamierza wspomnieć o umowie w swojej reklamie lub ją opublikować, musi on najpierw uzyskać pisemną zgodę kupującego.

 
XI.             Odstępstwa od niniejszych warunków CGA

Porozumienia, które naruszają niniejsze warunki CGA zostaną zawarte pisemnie. Gdy dostawca przedłoży kupującemu swoje własne CGC, to jedynie klauzule zgodne będą stosowane.  Co do wszystkich pozostałych punktów, to będą one wymagały pisemnego porozumienia.

XII.          Odwołanie, wypowiedzenie umowy

W przypadku zawarcia umowy na odległość (tj. poprzez naszą stronę internetową, telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej), jeżeli jesteście Państwo konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, mają Państwo prawo wymienić wadliwy lub niespełniający oczekiwań towar w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

Odszkodowania za wypowiedzenie umowy w niestosowanym czasie pozostają zastrzeżone. Każda kompensata utraconego zysku jest wykluczona.

XIII.        Stosowane prawo i właściwość sądu

Stosowane prawo jest ustanowione przez niniejsze warunki  CGA, przez właściwą umowę i przez szwajcarskie prawo. 

Właściwy sąd znajduje się w miejscu siedziby przedsiębiorstwa kupującego.

 

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni

 

PURETRADE AG
Badäl 65
9487 Gamprin-Bendern 
Email: sprzedaz@zloty-kroj.pl 

Mwst. ID: 62032